Som skrevet er dette en statisk hjemmeside. Derfor er der som sådan normalt ikke noget “nyt”.

Men vores vedtægter siger at diverse indkaldelser til generalforsamlinger m.m. skal ske via hjemmesiden, så når det er ved at være tid vil du finde indkaldelsen her.

Derfor kommer der nu (7. februar 2020) indkaldelse til næste generalforsamling:

Indkaldelse til SSIN ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til SSIN generalforsamling for 2020.

Generalforsamlingen finder sted i kantinen på Hanebjerg Skyttecenter lørdag den 21. marts 2020 kl. 14:00.

Der er som sædvanlig generalforsamlingsmatch inden:

(tilmelding her: https://shootnscoreit.com/event/22/9796/).

For deltagere i matchen og generalforsamlingen byder SSIN på frokost kl. ca. 13:00, når matchen er afsluttet.

Agenda:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Beslutning om evt. genoptagelse af tidligere ekskluderet medlem
12. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For yderligere information om SSIN aktiviteter se Facebook gruppen her.